​​​​​​​​​​​

    


      >> การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561​

            - กลไกการขับเคลื่อน​และRoadmap

           ​ -  ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน​​
    

     >> หนังสือ กรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0506.2/ว2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561​ ​

         ​แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนฯ และแผนงานโครงการกรมที่ดินปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องฯ

    >> หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว496 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ​

         เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

    >> คำสั่งตั่้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน​

   

                                                   << ย้อนกลับ​