​​​333.gif 

​​        -  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)​​

        -  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ​

        - สรุป ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ๙๘ แผนย่อยและโครงการสำคัญ​  (เอกสารฉบับร่าง ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้)

        - ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๑๕​ ประเด็น​

        - ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓​


      นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สำคัญ และแนวทางที่สำคัญ​

                   >> ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี​

                >> แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน (สศช.)​​​​ 

                 >>  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals​

             ​    >>  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง​​ชาติ ฉบับที่ 12​

​                >>  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา​​ ​​​

                  >>  พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0​​ ​

                  >>   แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่คณะรัฐมนตรี​

                  >>  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561)​

       กระทรวงมหาดไทย

 ​                 >>  แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564​  ​​​​

​     กรมที่ดิน ​

                   >>  แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้าน ของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557 - 2566)​

                  >>   แนวทางการดำเนินงาน กรมที่ดิน 4.0​

                  

                 

​             <<กลับหน้าหลัก>>​​​