TheGlobalGoals_Logo_and_Icons.png


                       

                               วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030  เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ตามกระบวนทัศน์ "การพัฒนาที่ยั่งยืน"

      โดยประเด็นสำคัญ คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติ

      กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งขจัดความยากจนทุกรูปแบบ และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของโลก ประกอบด้วย

      17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ คลอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาของ

      ประชาคมโลกในระยะ 15 ปี


​​     >>  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

     - อินโฟกราฟฟิกกองแผนงานเผยแพร่เรื่อง SDGs ลงในที่ดินสัมพันธ์​


                                                      << back​​