การยื่นคำขอ

 

๑. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ทด.๖๔ ต่อนายอำเภอ สำหรับท้องที่ที่ยังมิได้ยกเลิกอำนาจนายอำเภอ (ไม่มีสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา) หรือ ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา สำหรับท้องที่ที่ยกเลิกอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายที่ดินของนายอำเภอแล้ว

๒. จัดทำแผนที่สังเขป แสดงว่ามีถาวรวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง พืชพันธุ์ไม้หรือทรัพยากรอันมีค่าหรือไม่อย่างไรในรัศมี ๕๐๐ เมตร

๓. กรณีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวรตามมติ ค.ร.ม. แนบหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้ด้วย

๔. ให้เจ้าหน้าที่ลงบัญชีรับทำการ (ทด.๑๔) หรือ (บทด. ๒) แล้วแต่กรณีและจัดทำทะเบียนคุมด้วย

๕. สอบสวนข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผลตามแบบ ทด.๖๖

 

 

กลับหน้าหลัก