​​​​​ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

​1. การยื่นคำขอbutton1edit1.gifbutton2edit1.gifbutton3edit1.gif

2. การสอบสวนประวัติความเป็นมา

button1edit1.gifbutton2edit1.gifbutton3edit1.gif

3. การจัดทำแผนที่

button1edit1.gifbutton3edit1.gif
​4. การประกาศbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif
​5. ขอความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาคมราษฎรในพื้นที่button1edit1.gifbutton3edit1.gif
6. ขอความเห็นหน่วยงานbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif
​7. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif
​8. จังหวัดส่งเรื่องให้กรมที่ดินพร้อมความเห็น (เฉพาะกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์)button3edit1.gif
​9. กรมที่ดินเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ (เฉพาะกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์)button3edit1.gif
​10. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตbutton3edit1.gif
​​11. หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐฯbutton2edit1.gif
button3edit1.gif
​12. แจ้งผู้ขอทราบbutton3edit1.gif

 

กลับหน้าหลัก