การสอบสวนประวัติความเป็นมา

ให้นายอำเภอ หรือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกไปสอบสวนตามแบบ ทด.๖๗

 

 

กลับหน้าหลัก