การประกาศ

 

๑. ให้นายอำเภอ หรือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขาแล้วแต่กรณีลงนามประกาศตามแบบ ทด.๒๕ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยปิดที่สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน และบริเวณที่ดิน ๓๐ วัน (ทำหนังสือนำส่งและหลักฐานใบรับเหมือนประกาศจดทะเบียนสิทธินิติกรรมฯ)

๒. หากไม่มีผู้คัดค้านให้สรุปเรื่องพร้อมความเห็นว่าสมควรจะอนุญาตหรือไม่ หรือไม่สมควรจะอนุญาตเท่าใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หากมีผู้คัดค้านให้บันทึกเหตุคัดค้านแนบไว้กับเรื่องส่งไปด้วย (ให้อำเภอหรือสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา แล้วแต่กรณีส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมความเห็นสมควรอนุญาตหรือไม่ เนื้อที่เท่าใด ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่ประกาศครบกำหนด)

 

 

กลับหน้าหลัก