ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานดังต่อไปนี้

          ๑. หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า หรืออยู่ในโครงการที่ทางราชการจะกำหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตที่ทางราชการได้สงวนหวงห้ามเป็นป่าหรือไม่ และมีไม้มีค่าขึ้นมากน้อยเพียงใด

          ๒. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่

๓. หน่วยงานทหารพื้นที่ (มณฑลทหารบกที่พื้นที่/จังหวัดทหารบกพื้นที่) เพื่อตรวจสอบว่า อยู่ในเขตที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์หรือไม่ สมควรอนุญาตหรือไม่

๔. สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (สำนักงานศิลปากรที่พื้นที่) เพื่อตรวจสอบว่ามี

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือแหล่งโบราณคดีซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือไม่

๕.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อตรวจสอบว่าขัดข้องทางด้านผังเมืองหรือไม่ อย่างไร

๖. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค(สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อตรวจสอบที่ขัดข้องกับหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ สมควรอนุญาตหรือไม่ (เฉพาะกรณีขออนุญาตขุดดินลูกรังและหินผุจะขัดกับมติ ค.ร.ม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือไม่)

๗.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูป หรือไม่อย่างไร และจะขัดข้องหรือไม่อย่างใด

๘. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามสมควรเช่น แขวงการทาง สำนักงานสำนักงานเจ้าหน้าที่ภูมิภาคพื้นที่ เป็นต้น

๙.นายอำเภอท้องที่ว่าจะขัดข้องหรือไม่ สมควรอนุญาตหรือไม่ (เฉพาะกรณี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เป็นผู้รับคำขอ)

โดยทำเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับและเร่งรัดขอทราบผลทุกเดือน หากไม่ตอบภายใน ๑๘๐ วัน ให้ถือว่าหน่วยงานนั้นเห็นชอบมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

 

กลับหน้าหลัก