การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตของจังหวัด

 

ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่ได้รับความเห็นครบ หรือครบ ๑๘๐ วัน กรณีไม่ได้รับแจ้งผล)

          สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานและปรับคณะกรรมการเป็นผู้แทนหน่วยงาน ระดับกรมแทน

          เมื่อคณะกรรมการฯ ประชุมเสร็จและรับรองรายงานการประชุมแล้วให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน ๗ วันทำการ

         หมายเหตุ เฉพาะกรณีการขออนุญาตในที่ดินสาธารณประโยชน์จะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติก่อน หากเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้เลยโดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ