​​

​​​การยื่นคำขอ

     ให้ทบวงการเมืองทำหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตจังหวัดอื่น
ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมแผนโครงการ แผนที่สังเขป และสำเนาแผนที่ภูมิประเทศแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน

หลักเกณฑ์การถอนสภาพ

       ๑. ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

       ๒. ที่ดินที่ขอถอนสภาพเป็นแปลงที่กำหนดความเหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ (Zoning)

       ๓. ไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง​

 

 ​