การสอบสวนประวัติความเป็นมา

     ให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดินเป็นที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่อย่างไรมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หากเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันได้มีการถอนสภาพแล้วหรือไม่อย่างไร พร้อมให้ความเห็นว่าสมควรให้ทบวงการเมืองผู้ขอนำขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

 

กลับหน้าหลัก