ขั้นตอนขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ

1. การยื่นคำขอ

button1edit1.gif button3edit1.gif

2. การสอบสวนประวัติความเป็นมา

button1edit1.gif button3edit1.gif
3. การจัดทำแผนที่ท้ายประกาศ button1edit1.gif button3edit1.gif
​4. ขอความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการรับฟังความเห็นราษฎร button1edit1.gif button3edit1.gif
​5. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง button1edit1.gif button3edit1.gif
6. การประกาศขึ้นทะเบียนฯรัฐ button1edit1.gif button3edit1.gif
​7. เสนอคณะกรรมการกำกับการใช้ประโยชน์ของจังหวัด button3edit1.gif
​8. จังหวัดส่งเรื่องให้กรมที่ดินพร้อมความเห็น             button3edit1.gif
​9. ยกร่างประกาศเสนอกระทรวงมหาดไทย button3edit1.gif
​10. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงฯ button3edit1.gif
​11. เสนอรัฐมนตรีลงนามในประกาศ button3edit1.gif
​12. ประกาศราชกิจจานุเบกษา button3edit1.gif
​13. แจ้งผู้ขอ button3edit1.gif

 

กลับหน้าหลัก