ขอความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ประชุมประชาคมรับฟังความเห็น

 

       ให้องค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นจัดทำประชาคมรับฟังความเห็นราษฎร์ในพื้นที่ว่า สมควรให้ทบวงการเมืองผู้ขอนำขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร (ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอหรือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรด้วย) และนำเข้าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็น พร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว โดยระบุจำนวนเนื้อที่ที่นำขึ้นทะเบียนด้วย

 

 

กลับหน้าหลัก