การประกาศขึ้นทะเบียน

 

          สำนักงานที่ดินจังหวัดจัดทำประกาศ การจัดขึ้นทะเบียน ตามขอบเขตเนื้อที่ที่รังวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม เพื่อให้ราษฎรทราบ กำหนด ๓๐ วัน ปิดประกาศ ณ สำนักที่ดิน ที่ทำการอำเภอ ที่ทำการกำนันและบริเวณที่ดินแห่งละ ๑ ฉบับ (มีหนังสือนำส่ง/ใบรับเหมือนประกาศจดทะเบียนสิทธิฯ)

 

 

กลับหน้าหลัก