​​การยื่นคำขอ

               ให้ทบวงการเมืองทำหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมแผนงานโครงการ แผนที่สังเขปและสำเนาแผนที่ภูมิประเทศแสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน

หลักเกณฑ์การจัดขึ้นทะเบียนฯ 
               ๑. จะต้องเป็นที่ดินประเภทรกร้างว่างเปล่า ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
                   ซึ่งได้ถอนสภาพแล้ว
                ๒. ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน​
                ๓. ไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง​


​ >>กลับหน้าหลัก<<​