การสอบสวนประวัติความเป็นมา

ให้นายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบสวนประวัติความเป็นมา เพื่อใช้เป็นหลักการและเหตุผลในร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ โดยมีประเด็น ดังนี้


๑. มีการประกาศสงวนหวงห้ามหรือไม่ อย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด ผู้ใดเป็นผู้สงวนหวงห้ามและสงวน
หวงห้ามเพื่อการใด (ดูจากทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์)
๒. กรณีไม่มีการประกาศสงวนหวงห้าม ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร หรือเป็นโดยสภาพธรรมชาติ เดิมสภาพที่ดินเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีสภาพอย่างไร กรณีมีการอุทิศ ตั้งแต่เมื่อใด ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร
๓. กรณีเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เป็นเพราะเหตุใด เลิกใช้ตั้งแต่เมื่อใด ทั้งแปลงหรือบางส่วนอย่างไร

 

กลับหน้าหลัก