ความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/การประชุมประชาคมรับฟังความเห็น

 

     ทบวงการเมืองผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมรับฟังความเห็นราษฎรในพื้นที่ ว่า หากจะดำเนินการถอนสภาพจะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร จำนวนเนื้อที่เท่าใด โดยให้หน่วยงานผู้ขอถอนสภาพเข้าร่วมชี้แจงกับราษฎรด้วย และความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวและความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุจำนวนเนื้อที่ที่ขอถอนสภาพให้ชัดเจนด้วย

 

 

 กลับหน้าหลัก