การประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

 

    ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาว่าจำนวนเนื้อที่เหมาะสมกับแผนงานโครงการและผังการใช้ที่ดินหรือไม่อย่างไรอยู่ใน (Zoning) ใช้ประโยชน์ราชการหรือไม่ มีข้อขัดข้องด้านการเมืองหรือไม่ โดยคำนึงการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย