ร่างพระราชกฤษฎีกา

 

          ให้กรมที่ดินยกร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยก่อนในชั้นนี้ให้ทบวงการเมืองผู้ขอถอนสภาพและผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของจังหวัดเข้าร่วมชี้แจงด้วย

 

 

 

กลับหน้าหลัก