คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์

                                                                                                                                                          ​ ​ ย้อนกลับ​

                 ๑.การจดทะเบียนจำนอง

                                                          ๒.การจดทะเบียนเช่า

                                ๓.การจดทะเบียนประเภทภาระจำยอม

                                ๔.การจดทะเบียนประเภทสิทธิเก็บกิน

                           ๕.การจดทะเบียนประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน

                                ๖.การจดทะเบียนประเภทสิทธิอาศัย

                                ๗.การจดทะเบียนประเภทภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

                         ๘.การจดทะเบียนประเภทบรรยายส่วน

                                 ๙.การจดทะเบียนประเภทห้ามโอน

                                ๑๐.การจดทะเบียนประเภทบุริมสิทธิ