​       หนังสือเวียนปี ๒๕๔๐                                        

                                                                                                                                                            ย้อนกลับ

๓๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๙๓๗๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การดำเนินการทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแก่สถาบัน
      การเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ

๓๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๖๐๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หนังสือมอบอำนาจที่ผู้มอบได้ขอให้ระงับ             
       การดำเนินการ

๓๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๖๐๒๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
      ให้แก่ อบส. เพื่อเป็นหลักประกัน

๓๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๖๐๐๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง การจดทะเบียนปลอดจำนอง และไถ่ถอนจาก   
      จำนอง

๓๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๖๕๘๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ขอให้ระงับการจดทะเบียนหรือแจ้งให้คู่กรณีหรือ
      แจ้งให้คู่กรณีทราบในเมื่อได้ดำเนินคดีทางศาลแล้ว

๓๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๖๕๗๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการทางทะเบียน
      สิทธิและนิติกรรมแก่บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ทางการสั่งระงับการดำเนินกิจการชั่วคราว

๒๙. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๖๙๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การสั่งระงับการดำเนินการของบริษัทเงินทุนและ
      บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ๔๒ ราย

๒๘. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ผู้จัดการมรดกจัดการทรัพย์มรดกตามเสียงข้างมาก
๒๗. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๑๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การสั่งระงับการดำเนินการของบริษัทเงินทุนและ
      บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ๑๖ ราย

๒๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๓๗๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หนังสือมอบอำนาจที่ผู้มอบได้ขอให้ระงับ          
      การดำเนินการ

๒๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๒๗๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การส่งสำเนาสัญญาการจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรม

๒๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง อายัดที่ดิน                                         
๒๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๒๕๑๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ขอความช่วยเหลือ
๒๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๘๒๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การสั่งระงับการดำเนินกิจการของบริษัทเงินทุน
๒๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๑๒๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ขอความช่วยเหลือ เรื่อง การยึด การอายัดที่ดิน
๒๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๐๑๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งได้มาโดยการครอบครอง    
๑๙. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๐๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง การก่อนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ
      สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑๘. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๗๙๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง ขอให้กวดขันพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่              
๑๗. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๗๓๗๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง ให้ใช้บัญชีรับเรื่องรังวัดและแจ้งผู้ขอมาดำเนินการ
      (บ.ท.ด. ๗๑)

๑๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๗๒๙๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง ขอความร่วมมือ                                          
๑๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๐๗๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนำ
๑๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๙๐๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เรื่อง อากรแสตมป์ การเสียอากรแป็นตัวเงิน           
๑๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๔๙๘๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่มีการ       
      บรรยายส่วนไว้แล้ว

๑๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๔๑๗๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การจดทะเบียนควบบริษัท                          
๑๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๙๘๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน
๑๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๑๗๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๐ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายทอดตลาด    
      อสังหาริมทรัพย์

๙. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๑๒๕๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ เรื่อง การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ในการแยก
    การประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน

๘. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๓๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย์            
๗. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๓๓๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบิดาอิสลามยกที่ดินให้บุตร
๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๘๔๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้อายัดที่ดิน                
๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๘๓๒๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบภาษีบำรุงท้องที่
๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๘๓๒๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียน     
๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๙๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เรื่อง การติดต่อราชการกับราษฎร
๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๘๑๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขาย                  
    อสังหาริมทรัพย์

๑. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๐๑๑๙๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง สาขาธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
    การธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพิ่มเติม