หนังสือเวียนปี ๒๕๔๔                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

33. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๔๑๗๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี
32. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๑๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
31. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๘๐๘๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้องค์กรฯ (โอนกิจการบางส่วน)
30. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๗๓๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายที่ดินซึ่งแบ่งแยกมาจากที่ดินจัดสรร
29. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๖๖๙๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโอนห้องแฟลตของการเคหะแห่งชาติ
28. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๖๐๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาม พ.ศ. ๒๕๔๒ และวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
27. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๖๐๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
26. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๖๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
25. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๕๙๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
24. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๑๗๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่
23. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๑๖๐๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง ส่งตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียของคณะกรรมการสอบสวนตามนัยมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
22. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๐๙๙๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดิน
21. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๙๖๔๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาข้อมูลแปลงที่ดินทางระบบ LIS
20. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๗๒๓๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
19. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๕๖๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง หารือขอทราบแนวทางปฏิบัติไถ่ถอนขายฝาก เสียค่าธรรมเนียมและภาษีอากรหรือไม่
18. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๕๓๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีการฟ้องบังคับหนี้แล้ว
17. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๔๖๐๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน
16. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๒๘๙๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การแจ้งผลกาตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน
15. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๑๙๑๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การให้ประชาชนกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอ ท.ด. ๙ มาจากนอกสำนักงานที่ดินหรือที่สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง
14. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๑๘๘๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือ         กรรมสิทธิ์และสิ่งปลูกสร้างที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
13. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๙๘๔๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับเขตปลอดภัยในราชการทหาร
12. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๘๙๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการรับ       จำนองอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากธนาคารกรุงเทพฯ พณิชย์การ จำกัด (มหาชน) คืนใบอนุญาต        ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
11. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๘๕๙๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส) และสถาบันการเงินอื่นที่มิได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
10. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๖๗๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ขอส่งรายชื่อกองทุนรวมอสังหาริม     ทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
9. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๖๕๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การพิจารณาพินัยกรรม
8. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๖๓๙๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ เรื่อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
7. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๕๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ส่งคำสั่งตั้งผู้อนุบาล
6. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๔๒๓๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการโอนกรรมสิทธ์ให้แก่ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจากการบังคับคดี
5. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๓๓๖๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรในการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นมิใช่เจ้าหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน
4. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๑๖๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (เพลินจิต จำกัด)
3. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๑๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ทำนิติกรรม
2. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๐๔๑๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรในการ                โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ที่เป็นสถาบันการเงิน
1. ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๐๐๐๔๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง การรายงานธุรกรรมล่าช้าเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด