​​​

                                     ​         หนังสือเวียนปี ๒๔๕๘                                      

                                                                                                                                                               ย้อนกลับ

๑. ๑๐ ม.ค. ๒๔๕๘ ตองการทราบจํานวนเงินดอกเบี้ยที่ไดจํานํากรรมสิทธิ์ที่ดินในแขวงเมืองกรุงเกา
๒. ๒๒ ก.พ. ๒๔๕๘ ใหจดจํานวนเงินดอกเบี้ยลงในรายงานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินดวย                        
๓. ๗ พ.ค. ๒๔๕๘ การเบิกกระดาษสีผนึกผา
๔. ๑๗ มิ.ย. ๒๔๕๘ ระเบียบการรายงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใหลงประเภทของที่ดินดวย                       
๕. ๒๑ มิ.ย. ๒๔๕๘ ถามีการออกใบแทนโฉนด ใหสงรายงานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๖. ๒๕ มิ.ย. ๒๔๕๘ สงตัวอยางบัญชีรายการคนในบังคับตางประเทศรับโฉนด รับโอนจําหนาย          
๗. ๒๕ มิ.ย. ๒๔๕๘ เพิ่มเติมเรื่องผูปกครองทําการแทนเด็กหรือคนเสียจิต  
๘. ๓๐ มิ.ย. ๒๔๕๘ คําแนะนําการเขียนหนังสือสัญญาในกรณีมอบอํานาจ                                   
๙. ๓๐ มิ.ย. ๒๔๕๘ คําแนะนําการเขียนบัญชีทะเบียนจํานําและไถถอน
๑๐. ๒ ก.ค. ๒๔๕๘ การเขียนหนังสือสัญญาในกรณีมอบอํานาจ                                               
๑๑. ๒ ก.ค. ๒๔๕๘ สงแบบพิมพสําหรับการจํานํา และไถถอนที่ดิน
๑๒. ๒๐ ส.ค. ๒๔๕๘ การเก็บหนังสือตาง ๆ ตอไปใหเรียงวันออน แก เปนลําดับไป                        
๑๓. ๒๐ ส.ค. ๒๔๕๘ เจาหนาที่เอาหนังสือที่มีมาหลังที่สุดมาไวขางบน ไมลําดับวันออนแกจะถูกปรับ
๑๔. ๒๕ ส.ค. ๒๔๕๘ ใหทําแบบบัญชีขึ้นใหม                                                                     
๑๕. ๒๕ ส.ค. ๒๔๕๘ คําแนะนําการเขียนบัญชีใบเหยียบย่ำที่ดิน
๑๖. ๒๕ ส.ค. ๒๔๕๘ การเก็บคําสั่งหามโอนเมื่อพนกําหนดอายัด                                              
๑๗. ๖ ก.ย. ๒๔๕๘ ที่ดินซึ่งจํานํา ขายฝาก หรือเชาอยู เจาของจะทําสัญญาอื่นอีก ใหรายงานกรมกอน
๑๘. ๘ ต.ค. ๒๔๕๘ เพิ่มเติมเรื่องระเบียบการรับอายัด                                                         
๑๙. ๒๘ ต.ค. ๒๔๕๘ ใหเจาหนาที่กรมและกองทั้งหลายทําบัญชีทะเบียนบรรดาขาราชการพนักงาน
                           เสมียนสงตอกรมสารบรรณ
   
๒๐. ๘ พ.ย. ๒๔๕๘ ใหผูมีตําแหนงตั้งแตชั้นเสมียนเอกขึ้นไปตรวจบัญชีอายัด                               
๒๑. ๙ ธ.ค. ๒๔๕๘ ระเบียบการ  
๒๒. ๑๔ ธ.ค. ๒๔๕๘ ตองการทราบวามิซซังโรมันคาธอริกรับจําหนายที่ดินกี่ราย