​​​​แนวคำวินิจฉัย      ​                        

                                                                                                                                     ย้อนกลับ  ​  

เรื่องที่ ๑๐๒  การแก้ไขกำหนดเวลาและกำหนดสินไถ่ในสัญญาขายฝาก                                                                     

เรื่องที่ ๑๐๑ การจดทะเ​บียนต่างสำนักงานที่ดิน กรณีผู้ขอตายก่อนจดทะเบียน

เรื่องที่ ๑๐๐ ขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกและโอนมรดกตามคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งไม่ตรงกับ   
                 พินัยกรรมของเจ้ามรดก

เรื่องที่ ๙๙ ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิกถอนการจดทะเบียนขายฝากตามคำพิพากษาตามยอม

เรื่องที่ ๙๘ ศาลพิพากษาตามยอมให้จำเลยโอนที่ดินคืนให้บุคคลภายนอกที่มิใช่คู่ความในคดี หากบุคคลภายนอกไม่มายื่นคำขอ    
              จดทะเบียนรับโอนจะใช้คำพิพากษาตามยอมแทนการแสดงเจตนาไม่ได้

เรื่องที่ ๙๗.๑ ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บสำเนาคำพิพากษาตามยอมไว้ในสารบบที่ดิน เพื่อระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                 หากไม่เป็นไปตามคำพิพากษาตามยอม ต่อมาภายหลังมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไม่เป็นไป
                 ตามคำพิพากษา

เรื่องที่ ๙๗ การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง ไม่มีอำนาจเรียกให้ชำระค่าธรรมเนียม          

              เพิ่มเติม

เรื่องที่ ๙๖ ขอให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนองลำดับสอง เนื่องจากธนาคารมอบอำนาจให้ไถ่ถอนจากจำนอง             
               ลำดับแรกเท่านั้น

เรื่องที่ ๙๕ องค์การบริหารส่วนตำบลขอโอนที่ดินคืนแก่ผู้ยกให้                                                                                          

เรื่องที่ ๙๔ การระบุ วัน เดือน ปี ในหนังสือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง กรณีจดทะเบียนต่างสำนักงาน

เรื่องที่ ๙๓ ขอให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนเนื่องจากสำคัญผิดในราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน                                        

เรื่องที่ ๙๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกรายการจดทะเบียนขาย ลงใน น.ส. ๓ ก. ฉบับที่ทำการที่ดินอำเภอ

เรื่องที่ ๙๑ คู่สมรสต่างชาติขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายที่ดิน                                                                                  

เรื่องที่ ๙๐ ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการขายทอดตลาด จะต้องเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายที่ดิน ซึ่งจดทะเบียน                         
              ต่อมาภายหลังด้วยหรือไม่

เรื่องที่ ๘๗ การจดทะเบียนเกี่ยวกับสินสมรสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสและแจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่                       

เรื่องที่ ๘๗ กระทรวงการต่างประเทศขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและอากร กรณีสถานฑูต A ขอจดทะเบียนเช่าที่ดิน

เรื่องที่ ๘๖ ขอให้ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบถึงการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของคู่สมรส                                                

เรื่องที่ ๘๕ สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองระบุเงื่อนไขว่า ดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าหนึ่งปีผู้จำนองยอมให้เอาดอกเบี้ยที่ค้าง

               ทบต้นและให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนที่ทบเข้ากันได้ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องที่ ๘๕  คณะกรรมการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดที่ดินขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้แก่ทางราชการ

               แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมา ผู้ซื้อทอดตลาดจะขอออกใบแทนและขอจดทะเบียนเปลี่ยนแแปลงทางทะเบียนได้หรือไม่​

เรื่องที่ ๘๓ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ขอจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้รับจำนอง          
              เนื่องจากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เรื่องที่ ๘๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง โดยขอให้ยกเลิกสัญญาต่อท้ายเดิมและใช้สัญญาต่อท้ายฉบับใหม่แทน
              และให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันจดทะเบียนจำนอง

เรื่องที่ ๘๑ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลทะเบียนและแผนที่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ

เรื่องที่ ๘๐ การโอนที่ดินของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ในสังกัด      
              สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติ                  
              มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่องที่ ๗๙ การขอตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่องที่ ๗๘ การอายัดที่ดิน อายัดซ้ำ และเพิกถอนรายการจดทะเบียน                                                                     

เรื่องที่ ๗๗  ส.ค. ๑ แปลงเดียวกันออกเป็น น.ส.๓ แล้วนำไปเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินอีกแต่ไม่ได้นำรายการจดทะเบียนจำนอง
                ใน น.ส.๓ ไปจดแจ้งในโฉนดที่ดิน

เรื่องที่ ๗๖ ขอจดทะเบียนโอนตามคำสั่งศาลโดยปลอดภาระจำนอง แต่การจำนองยังไม่ระงับสิ้นไป                                     

เรื่องที่ ๗๕ สัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งออกทับที่ราชพัสดุบางส่วน ตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ทับที่ราชพัสดุ

รื่องที่ ๗๔ การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองที่ดิน โดยสำคัญผิดว่าเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน               
              ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เรื่องที่ ๗๓ แก้ไขเอกสารรายการจดทะเบียนขายเนื่องจากคู่กรณีแจ้งราคาซื้อขายที่ดินคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

เรื่องที่ ๗๒ แก้ไขชื่อผู้ถือครองใน น.ส. ๓ ก. ไปโดยคลาดเคลื่อน                                                                           

เรื่องที่ ๗๑ ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด และให้มีผลเพิกถอนรายการจดทะเบียนในลำดับต่อมาด้วย

เรื่องที่ ๗๐ เพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดก เนื่องจากไม่ได้ประกาศโอนมรดก                                                         

รื่องที่ ๖๙ ผู้จัดการมรดกขอให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนจำนองที่ดินเนื่องจากศาลมีคำพิพากษาว่าผู้จำนองมิได้เป็นผู้กู้เงิน            
              และไม่มีมูลหนี้ที่ผู้จำนองต้องรับผิดต่อผู้รับจำนอง

เรื่องที่ ๖๘ การเรียกเอกสารหลักฐานอันเป็นต้นฉบับเพื่อตรวจสอบในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                            

เรื่องที่ ๖๗ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเป็นคนสาบสูญ

เรื่องที่ ๖๖ การจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมและให้ระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการยึดที่ดินเพื่อขายทอดตลาด         

เรื่องที่ ๖๕ การโอนที่ดินของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณในสังกัด          
              สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติ                
              มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่องที่ ๖๔ การเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ ในการจดทะเบียนขายที่ดินที่ได้จากการแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส           

เรื่องที่ ๖๓ การขอคัดถ่ายเอกสารสำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจำนองเพื่อประกอบการประเมินราคาที่ดิน

เรื่องที่ ๖๒ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรณียื่นคำขอต่างสำนักงานที่ดิน และอัตราค่าธรรมเนียม ณ วันยื่นคำขอกับ     
              วันจดทะเบียนต่างกัน

เรื่องที่ ๖๑ ผู้จัดการมรดกขอจดทะเบียนยกให้ที่ดินแก่วัด

เรื่องที่ ๖๐ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามคำพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ                                     

เรื่องที่ ๕๙ บันทึกข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินหลังทะเบียนการหย่าเป็นพินัยกรรม

เรื่องที่ ๕๘ ศาลมีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกคนเดิม แล้วสั่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่                                                    

เรื่องที่ ๕๗ การจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมตามคำสั่งศาล

เรื่องที่ ๕๖ การขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง กรณีผู้ได้มาถึงแก่กรรม                                                      

รื่องที่ ๕๕ การขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน น.ส. ๓ แล้วมีผู้คัดค้านว่าได้มาโดยการครอบครอง 

เรื่องที่ ๕๔ การจดทะเบียนตามคำพิพากษาศาล กรณีศาลมิได้สั่งให้ใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของคู่ความ              

เรื่องที่ ๕๓ การโอนที่ดินคืนบุคคลสาบสูญ

เรื่องที่ ๕๒ ขายที่ดินที่ลงชื่อซื้อไว้แทนบริษัทเนื่องจากไม่มีการตั้งบริษัท                                                                

เรื่องที่ ๕๑ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่อยู่ระหว่างการจำนอง

เรื่องที่ ๕๐ โอนให้ตัวการ                                                                                                                    

เรื่องที่ ๔๙ การมอบอำนาจและการสละมรดก

เรื่องที่ ๔๘ ข้อหารือเกี่ยวกับการคืนค่าธรรมเนียมกรณีศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด                                   

เรื่องที่ ๔๗ การจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง

เรื่องที่ ๔๖ การจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส กรณีคู่สมรสฝ่ายที่ไม่มีชื่อในโฉนดถึงแก่กรรม                              

เรื่องที่ ๔๕ การใช้พาสปอร์ตแทนบัตรประจำตัวประชาชน

เรื่องที่ ๔๔ การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                                                                                   

เรื่องที่ ๔๓ การประเมินราคาที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เรื่องที่ ๔๒ ไถ่ถอนจำนองบางราย                                                                                                          

เรื่องที่ ๔๑ การจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างห้ามโอน

เรื่องที่ ๔๐ การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินของผู้เยาว์                                                                              

เรื่องที่ ๓๙ ขอคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายบ้านมือสอง

เรื่องที่ ๓๘ รับโอนโฉนดที่ดินผิดแปลง                                                                                                   

เรื่องที่ ๓๗ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้

เรื่องที่ ๓๖ หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส                                                                                   

เรื่องที่ ๓๕ จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในใบจอง

เรื่องที่ ๓๔ การจดทะเบียนเช่าช่วงต่อเป็นทอด ๆ                                                                                        

เรื่องที่ ๓๓ รับมรดกตามพินัยกรรมระหว่างห้ามโอน

เรื่องที่ ๓๒ ชุมชนขอจดทะเบียนการเช่าที่ดิน                                                                                             

เรื่องที่ ๓๑ ขอจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองเพียงฝ่ายเดียว

เรื่องที่ ๓๐ การจดทะเบียนแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นระหว่างห้ามโอน                                                                           

เรื่องที่ ๒๙ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองที่ดินแปลงย่อยที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน

รื่องที่ ๒๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามคำพิพากษาตามยอมและสัญญาประนีประนอมยอมความ                     

เรื่องที่ ๒๗ ศาลสั่งตั้งผู้เยาว์เป็นผู้จัดการมรดก

เรื่องที่ ๒๖ การบังคับคดีตามคำพิพากษา                                                                                                  

เรื่องที่ ๒๕ การรับจำนองที่ดินของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติไทย

เรื่องที่ ๒๔ แบ่งแยกในนามเดิมระหว่างห้ามโอน                                                                                        

เรื่องที่ ๒๓ การรวมโฉนดที่ดินระหว่างภาระจำยอม

เรื่องที่ ๒๒ บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีขอให้ที่ดิน                                                                   

เรื่องที่ ๒๑ การขอรับที่ดินมรดกเป็นสมบัติของวัด

เรื่องที่ ๒๐ ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซ้อน                                                                                                  

เรื่องที่ ๑๙ จดทะเบียนสมรสแล้วหย่าก่อนอายุครบ ๒๐ ปี

เรื่องที่ ๑๘ ไม่ขอรับมรดกยินยอมให้ทายาทคนอื่นรับไปภายหลังเปลี่ยนใจจะขอรับมรดก และขอรับมรดกไว้แล้ว ต่อมาเมื่อครบ
              กำหนดประกาศ ทายาทผู้ขอรับมรดกบางคนเปลี่ยนใจไม่รับและยินยอมให้ทายาทที่ขอรับมรดกร่วมกันรับไป
              ทั้งสองกรณีนี้สามารถกระทำได้หรือไม่ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

เรื่องที่ ๑๗ การนำหลักฐานการวางทรัพย์ขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง

เรื่องที่ ๑๖ ฟ้องศาลแล้วจึงมาขออายัดที่ดิน                                                                                                

เรื่องที่ ๑๕ การจดทะเบียนจำนองที่ดินของผู้เยาว์

​เรื่องที่ ๑๔ การแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามคำพิพากษาตามยอม                                                                           

เรื่องที่ ๑๓ การนับจำนวนปีถือครองที่ดินเพื่อคำนวณเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์        
               ในโฉนดที่ดินถึงแก่กรรมไปก่อนที่ผู้ซื้อทอดตลาดจะขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เรื่องที่ ๑๒ ค่าธรรมเนียมกรณีวัดรับโอนมรดกที่ดิน

เรื่องที่ ๑๑ ขอจดทะเบียนจำนองสิทธิการเช่า

เรื่องที่ ๑๐ การจดทะเบียนภาระจำยอมตามคำพิพากษาศาลโดยไม่ได้โฉนดที่ดินมา                                                 

เรื่องที่ ๙ การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองที่ดินที่มีการจำนอง

เรื่องที่ ๘ การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ                                                                               

เรื่องที่ ๗ การอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เรื่องที่ ๖ ขายที่ดินที่อยู่ในระหว่างห้ามโอนตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่เทศบาล              

เรื่องที่ ๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของบุคคลที่สาบสูญ (โอนคืนเจ้าของเดิม ผู้สาบสูญ)

เรื่องที่ ๔ พินัยกรรมลักษณะทั่วไป                                                                                                          

เรื่องที่ ๓ “ทายาทอื่น” ตามมาตรา ๘๑ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เรื่องที่ ๒ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีขอตรวจสอบหลักทรัพย์                                                                       

เรื่องที่ ๑ การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในที่ดินของวัด