​​​​​​​​​

​​​​โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีน​ฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วันแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

​​s-42.jpg
s-65.jpgs-108.jpg
s-109.jpgs-135.jpg
s-173.jpgB-24.jpg
s-62.jpg


สามารถชม​ภาพเพิ่มเติมที่ได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการต่อ​​ต้านการทุจริต กรมที่ดิน​


กลับหน้าหลัก​​