​​​​​​​​​​

การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน​

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร​

s-49.jpg
s-58.jpgs-54.jpg
s-80.jpgs-92.jpg
s-96.jpg​​​

สามารถชม​ภาพเพิ่มเติมที่ไ​​ด้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการต่อ​​ต้านการทุจริต กรมที่ดิน​


กลับหน้า​​หลัก​​​​

​​