​​​​​​​​​​​​

นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน​

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐​

ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน

01_JPG.jpg​​​​
02_JPG.jpg​​03_JPG.jpg
04_JPG.jpg05_JPG.jpg
06_JPG.jpg07_JPG.jpg
08_JPG.jpg09_JPG.jpg
13_JPG.jpg​​