​​​​​​

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


​​20171010_๑๗๑๐๑๒_0014.jpg20171010_๑๗๑๐๑๒_0018.jpg
20171010_๑๗๑๐๑๒_0035.jpg20171010_๑๗๑๐๑๒_0039.jpg
20171010_๑๗๑๐๑๒_0042.jpg20171010_๑๗๑๐๑๒_0037.jpg

​กลับหน้​​า​​ห​ลัก​​​​​​​​​​