​​​​

​นายบุญช่วย ผูกสี รองอธิบดีกรมที่ดิน ให้สัมภาษณ์
แก่นักวิจัยจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ​​ในโครงการวิจัย
เรื่อง "ก​ารศึกษาเพื่​อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร" 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ กรมที่ดิน
โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และสำรวจความคิดเห็นบุคคลากรในสังกัดกรมที่ดินทุกลำดับชั้น​​


s-30.jpg​​
s-32.jpgs-130.jpg
s-91.jpgs-91.jpg
s-130.jpgs-159.jpg


กลับหน้​​า​​ห​ลัก​​​​​​​​​​