​​​​​​

โครงการยกระดั​บคุณธรรม ความโปร่งใสของกรมที่ดิน

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

s-3.jpg s-46.jpg
s-20.jpg s-15.jpg
s-9.jpg s-32.jpg
s-26.jpg s-43.jpg

สามารถชม​ภาพเพิ่มเติมที่ได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการต่อ​​ต้านการทุจริต กรมที่ดิน​


กลับหน้า​​หลัก​​​​​