​​​​​​​

​​​​การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐น.

​​ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก​​


​​s-30.jpg​​
s-32.jpgs-23.jpg
s-69.jpgs-91.jpg
s-130.jpgs-159.jpg
s-48.jpgs-172.jpg