​​​​​​​​​​

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และตรวจติดตามผลโครงการข้าราชการยุคใหม่ ไม่รับไม่โกง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
เมื่อวัน​ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่


​​​​​149335.jpg style=​​
32480.jpg style=​​​​​ 149325.jpg style=
149313.jpg style=​​149312.jpg style=
149365.jpg style=​​149364.jpg style=

​กลับหน้​​​​​า​​ห​ลัก​​​​​​​​​​