​​​​​​​​

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และตรวจติดตามผลโครงการข้าราชการยุคใหม่ ไม่รับไม่โกง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ 
เมื่อวัน​ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่


​​​​154798.jpg style=
​​​​​​​37296.jpg style=​​​​​​​​37297.jpg style=
​​​​​​​154794.jpg style=154796.jpg style=