ที่​รายละเอียด​เอกสาร
๑​​หนังสือเวียน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐บันทึกรายงาน
๒​​บันทึกขออนุมัติโครงการ จำนวน ๒ โครงการเอกสารหมายเลข ๑-๑ /
เอกสารหมายเลข ๑-๒
๓​​ภาพประกอบการดำเนินโครงการเอกสารหมายเลข ๒
๔​​ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการลงที่หมายในระวางแผนที่ดิจิทัลของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐เอกสารหมายเลข ๓
๕​​หนังสือเวียนกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๔.๓ /ว ๔๑๑๙๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓เอกสารหมายเลข ๔
๖​​หนังสือเวียนกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๔.๓/ว ๑๒๙๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕เอกสารหมายเลข ๕
๗​วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บหลักฐานการรังวัดดิจิทัลไฟล์ ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕เอกสารหมายเลข ๖
๘​​ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐เอกสารหมายเลข ๗
๙​​แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์อบรม (เฉพาะสำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการศูนย์ฯ ระยะที่ ๑)เอกสารหมายเลข ๘
​๑๐ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ (รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรังวัดทั้งหมด เพื่อกำหนดบัญชีผู้เข้าใช้งานระบบ จัดส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมแนบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์)ไฟล์เอกสาร (XLS) /
ไฟล์เอกสาร (PDF)