​​​​​​​​​​​​​จัดอันดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน (ครบ ๓ ส่วน)

​ที่ ​รายการ ​ลิงค์ผลการเชื่อมโยง (รายเดือน)
​๑

ตารางสรุปผลความก้าวหน้าการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัล ในรอบ ๑ ปี
(ธ.ค. 60 - ธ.ค. 61)
|ม.ค.62|

ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๕๔๓ ลว ๗ ก.พ. ๒๕๖๒
ผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทั่วประเทศ
(เรียงลำดับด้วยชื่อสำนักงานที่ดิน ตามตัวอักษร)
​|พ.ย. 60|| ธ.ค. 60|​ |ม.ค. 61| |ก.พ. 61| |มี.ค. 61| |เม.ย. 61| 
|พ.ค. 61| |มิ.ย. 61| |ก.ค. 61| |ส.ค. 61|​ |ก.ย. 61||ต.ค. 61|
|พ.ย. 61| |ธ.ค.61| |ม.ค.62| |เม.ย. 62|​​ |มิ.ย. 62|​​  |ก.ค. 62|
[ส.ค.62] [ก.ย.62] [ต.ค.62]  [พ.ย.62] [ธ.ค.62] [ม.ค.63] [ก.พ.63] 
[มี.ค.63] [เม.ย.63] [พ.ค. 63] [มิ.ย. 63] [ก.ค.63] [ส.ค.63] [ก.ย.63]
[ต.ค.63] [พ.ย.63] [ธ.ค. 63] [ม.ค. 64] [ก.พ. 64] [มี.ค.64] [เม.ย.64]
[พ.ค.64] [มิ.ย. 64] [ก.ค.64] [ส.ค.64] [ก.ย.64]
​๓ จัดลำดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทั่วประเทศ

​|พ.ย. 60| |ธ.ค. 60| |ม.ค. 61| |ก.พ. 61| |มี.ค. 61| |เม.ย. 61| 
|พ​.ค. 61|​ |มิ.ย. 61| |ก.ค. 61| |ส.ค. 61| |ก.ย. 61||ต.ค. 61|
|พ.ย. 61| |ธ.ค.61| |ม.ค.62| |เม.ย. 62|​ |มิ.ย. 62|  |ก.ค. 62|
[ส.ค.62] [ก.ย.62] [ต.ค.62] [พ.ย.62] [ธ.ค.62] [ม.ค.63] [ก.พ.63]
[มี.ค.63] [เม.ย.63] [พ.ค. 63] [มิ.ย. 63] [ก.ค.63] [ส.ค.63] [ก.ย.63]
[ต.ค.63] [พ.ย.63] [ธ.ค. 63] [ม.ค. 64] [ก.พ. 64] [มี.ค.64] [เม.ย.64]
[พ.ค.64] [มิ.ย. 64] [ก.ค.64] [ส.ค.64] [ก.ย.64]

            จัดลำดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
(เฉพาะสำนักงานที่ดินที่มีจำนวนโฉนดที่ดิน น้อยกว่า 60,000)
|พ.ย. 60| |ธ.ค. 60| |ม.ค. 61| |ก.พ. 61| |มี.ค. 61| |เม.ย. 61| 
|พ.ค. 61| |มิ.ย. 61| |ก.ค. 61| |ส.ค. 61|​ |ก.ย. 61||ต.ค. 61|
|พ.ย. 61| |ธ.ค.61| |ม.ค.62| |เม.ย. 62|​ |มิ.ย. 62|  |ก.ค. 62|
[ส.ค.62] [ก.ย.62] 
[ต.ค.62] [พ.ย.62] [ธ.ค.62] [ม.ค.63] [ก.พ.63]
[มี.ค.63] [เม.ย.63] ​[พ.ค. 63] [มิ.ย. 63] [ก.ค.63] [ส.ค.63] [ก.ย.63]
[ต.ค.63] [พ.ย.63] [ธ.ค. 63] [ม.ค. 64] [ก.พ. 64] [มี.ค.64] [เม.ย.64]
[พ.ค.64] [มิ.ย. 64] [ก.ค.64] [ส.ค.64] [ก.ย.64]
​๕ จัดลำดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
(เฉพาะสำนักงานที่ดินที่มีจำนวนโฉนดที่ดิน 60,001 - 100,000)

|พ.ย. 60| |ธ.ค. 60| |ม.ค. 61| |ก.พ. 61| |มี.ค. 61| |เม.ย. 61| 
|พ.ค. 61| |มิ.ย. 61| |ก.ค. 61| |ส.ค. 61| |ก.ย. 61||ต.ค. 61|
|พ.ย. 61| |ธ.ค.61| |ม.ค.62| |เม.ย. 62|​ |มิ.ย. 62|  |ก.ค. 62|
[ส.ค.62] 
[ก.ย.62] [ต.ค.62] [พ.ย.62] [ธ.ค.62] [ม.ค.63] [ก.พ.63]
[มี.ค.63] [เม.ย.63] [พ.ค. 63] [มิ.ย. 63] [ก.ค.63] [ส.ค.63] [ก.ย.63]
[ต.ค.63] [พ.ย.63] [ธ.ค. 63] [ม.ค. 64] [ก.พ. 64] [มี.ค.64] [เม.ย.64]
[พ.ค.64] [มิ.ย. 64] [ก.ค.64] [ส.ค.64] [ก.ย.64]

​๖ จัดลำดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
(เฉพาะสำนักงานที่ดินที่มีจำนวนโฉนดที่ดิน มากกว่า 100,000)
|พ.ย. 60| |ธ.ค. 60| |ม.ค. 61| |ก.พ. 61| |มี.ค. 61| |เม.ย. 61| 
|พ.ค. 61| |มิ.ย. 61| |ก.ค. 61|​ |ส.ค. 61| |ก.ย. 61|​​|ต.ค. 61|
|พ.ย. 61​| |ธ.ค.61|​|ม.ค.62| |เม.ย. 62|​​​ |มิ.ย. 62|​  |ก.ค. 62|
[ส.ค.62]
​​ [ก.ย.62] [ต.ค.62] [พ.ย.62] [ธ.ค.62] [ม.ค.63] [ก.พ.63]
[มี.ค.63] [เม.ย.63] [พ.ค. 63] [มิ.ย. 63] [ก.ค.63] [ส.ค.63] 
[ก.ย.63]​​
[ต.ค.63] [พ.ย.63] [ธ.ค. 63] [ม.ค. 64] [ก.พ. 64] [มี.ค.64] [เม.ย.64]
[พ.ค.64] [มิ.ย. 64] [ก.ค.64]​ [ส.ค.64]
​​ [ก.ย.64]
หมายเหตุ: ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๐๔๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ​​

​