รับการตรวจราชการ กรมที่ดิน 16 พ.ย.59

 

 

 

นายณรงค์ สืบตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการตรวจราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง/ทิศทางองค์การ จากนั้น ได้รายงานผลการดำเนินการรังวัด งานค้าง ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนต่อไป เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี