​​

นายฉลอง  เผือกแสงทิพย์​

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ 036 - 411 - 040