ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อจุดบริการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นคำขอ
- ตรวจสอบเอกสาร จ่ายบัตรคิว และลงบัญชีรับทำการ 5 นาที

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อจุดบริการ เจ้าหน้าที่สอบสวน
- ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 15 นาที
- คำนวณค่าธรรมเนียม         5 นาที

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อจุดบริการ เจ้าหน้าที่การเงิน
- พิมพ์ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม 5 นาที

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อจุดบริการ เจ้าหน้าที่ทะเบียน
- พิมพ์สัญญา และแก้สารบัญทะเบียน 15 นาที

ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อจุดบริการ เจ้าหน้าที่จดทะเบียน
- คู่กรณีลงนามสัญญา         10 นาที
- ลงนามจดทะเบียน และประทับตรา 10 นาที
- แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และสัญญา 10 นาที


5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที (ไม่รวมระยะรอคิวรับบริการ)