การส่งเสริมความโปร่งใส่

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------


 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี 
             ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 คู่มือจริยธรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน /แนวทางการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดว่าด้วย                             มาตราฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน /การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 คู่มือการปฏิบัติการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย /ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียน                    สิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่2​                               / การอายัดที่ดิน