สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

เจ้าพนักงานที่ดิน


นายฉลอง เผือกแสงทิพย์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

ข่าวกิจกรรม


เมนูหลัก


ทั่วไป


บริการ/ร้องเรียน


เว็บลิงค์


รายงาน
ประจำเดือน/ปี


คลังความรู้


สถิติ/รายงาน


ดาวน์โหลดเอกสาร


หนังสือราชการ / แบบฟอร์มการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ.2522

หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.2563
แบบสำรวจที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ พ.ศ.2522
หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด เรื่อง การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน

แนวทางการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 6449 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 29466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการทำนิติกรรมใช้บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริง ของทั้งผู้ทำสัญญา และคู่สัญญา

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. กรณีบุคคลธรรมดา
- ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามจำนวนปีที่ได้มา โดยคิดไม่เกิน ร้อยละ 2.5 จากราคาประเมิน
- (กรณีการได้มาเกิน 5 ปี) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน
- (กรณีการได้มาไม่เกิน 5 ปี) ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน
2. กรณีนิติบุคคล
- ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
- ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 1 คิดจากราคาที่สูง ระหว่างราคาขายกับราคาประเมิน
- ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูง ระหว่างราคาขายกับราคาประเมิน
**นิติบุคคลขาย ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกราย ตามประมวลรัษฎากร**

ท่านสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศได้ด้วยตัวเอง ได้ที่ เว็บไซต์กรมธนารักษ์

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินจะเป็นค่าพาหนะและค่าจ้างคนงาน(เหมาจ่าย) เป็นไปตามประกาศจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้แต่ละจังหวัดจะใช้เทียบเคียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งค่าหลักเขตที่ดิน และค่าธรรมเนียมรังวัดต่างๆ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ ที่นี่

ไม่สามารถโอนได้ แต่สามารถแสกน QR Code เพื่อชำระเงิน / บัตรเดบิต / บัตรเครดิต

การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์

   
27

Line Official Account

   
4

Facebook

   
65

e-Qlands

   
web counter

เว็บไซต์

ติดต่อเรา

ที่อยู่

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
ถนนพหลโยธิน อ.เมืองลพบุรี, ลพบุรี 15000

ติดต่อเรา

0-3641-1040
ต่อ 15 ฝ่ายทะเบียน ,ต่อ 17 ฝ่ายรังวัด

Email

lopburi@dol.go.th
lopburi.dol1907@gmail.com

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์
08:00 น. - 16:30 น.