​​​​

160553_ประชุมกรม.jpg


            >> ระบบการติดตาม ประเมินผล EMENSCR ​

            >> แนวทางการดำเนินงานของกรมที่ดิน​

            >> แนวทางการขับเคลืื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองของกระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)​

            >>​ ประเด็นการปฏฺิรูปประเทศตามแผนปฏฺิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย​ (เบื้องต้น)​​


             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย​ หมวด 16 การปฏฺิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และได้มีการตรา 

            "พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ​  พ.ศ.2560 "​ มีผลใช้บังคับ 1 สิงหาคม 2560

            และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จำนวน 11 คณะ เพื่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏฺิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธ๊การ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆด้วย คณะกรรมกรรมปฏฺิรูปด้านต่างๆ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศเรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติิพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ สศช.ในฐษนะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบแผนการปฏิรูป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 

                 เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตติแผนและขัั้นตอนการดำเนินการปฏฺิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 จึงให้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 (ข้อมูลจาก สศช.)

          การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
          การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม 
          การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
          การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม 
        การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


         


     เรื่องเดิม (ตั้งแต่ พรบ.แผนและขั้นตอนฯกำหนดให้จัดทำร่างแผนการปฏิรูป - ร่างแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเบื้องต้นแล้วเสร็จ 24 ธ.ค.60)

     >> ความเห็นต่อความสอดคล้องของร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆของกระทรวงมหาดไทย ส่ง สศช.​ 

          (ขั้นรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงาน)​

     >> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูประเทศ (6 เม.ย.61)​

      >> ร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (สศช.) ฉบับเต็ม ​ ​http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099​​​

      >>  สรุปเบื้องต้นร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดย สศช.​

            >> สรุปร่างแผนปฏิรูป 11 ด้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาดไทย​ และกรมที่ดิน​                                                                   << ย้อนกลับ​