หนังสือเวียนปี ๒๕๔๕                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

37. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๘๓๐๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
36. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๘๐๑๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การให้สนับสนุนการแปลงสภาพ      องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒
35. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๘๐๑๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
34. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๗๐๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง สิทธิการได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือ    มหันตภัยอื่น
33. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๖๙๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับปิดอากรแสตมป์ ให้ต้องเสียอากร
32. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๖๐๓๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ปลอม
31. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๘๗๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงานที่ดิน
30. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๔๔๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การรับคำขอรับรองราคาประเมินต่างสำนักงานที่ดิน
29. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๔๓๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การกุศลสาธารณะ
28. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๐๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรการโอนชำระหนี้จำนองกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้รับโอนรับภาระเป็นผู้เสียแทนผู้โอน
27. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๔๗๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
26. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๔๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจกรณีศาลมีคำพิพากษาให้ถอนคืนการให้ที่ดิน
25. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๑๗๑๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
24. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๑๓๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น (ระเบียบกรมที่ดิน ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕)
23. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๓๔๖๒ ลงวันที่ ๘ ส.ค. ๔๕ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อได้จากการขายทอดตลาด
22. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๐๒๓๘ ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๔๕ เรื่อง การลงบัญชีรับทำการประจำวัน (บ.ท.ด.๒) และบัญชีแยกประเภทคุมเรื่อง (บ.ท.ด.๒๗) กรณีการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาทางมรดก
21. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๙๓๓๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง การจดทะเบียนขายฝาก
20. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๙๑๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี
19. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๘๘๑๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
18. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๖๘๙๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับนายทุนรับจำนองที่ดิน
17. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๑๓๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การจดทะเบียนโอนมรดก 
16. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๕๑๘๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีจดทะเบียนถอนคืนการให้ตามคำสั่งศาล
15. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๓๐๐๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
14. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๑๘๑๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง การนำที่ดินไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
13. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๑๔๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง การรวมกิจการของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
12. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๑๐๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรในการ              โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๓๙๙) พ.ศ. ๒๕๔๕
11. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๐๑๙๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
10. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๘๐๙๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การโอนชำระหนี้ กรณีดำเนินการตาม     กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
9. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๖๗๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งสำนักงานที่ดินทุกแห่งจัดส่งเอกสารจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นกรณีเร่งด่วน
8. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๖๗๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
7. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๕๒๙๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนมรดกสิทธิการไถ่ถอนจากขายฝากและไถ่ถอนจากขายฝาก กรณีผู้รับมรดกสิทธิการไถ่เป็นผู้ขอจดทะเบียนไถ่ถอน
6. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๘๐๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรือง การขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
5. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๒๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนองตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
4. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๘๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับ         อสังหาริมทรัพย์ (ธนาคารออมสิน)
3. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รับโอนมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์
2. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนองตาม   หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
1. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๘๓๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร