​​​​ 

​                               หนังสือเวียนปี ๒๕๕๓            ​            

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ


28. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๙๘๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
27. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๗๙๒๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่
26. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๓๙๑๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากร กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
25. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๐๑๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรสและแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓
24. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๐๑๔๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับ​​อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
23. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๐๐๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่    
22. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๘๙๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์การโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
21. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๔๙๒๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม       ขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อพ้น ๕ ปี นับแต่วันได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
20. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๗๓๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งยกเลิกและจำหน่ายรายการบัตรประจำตัวประชาชน
19. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๓๓๐๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงานที่ดิน
18. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๘๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
17. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๓๐๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริจาคให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๙๒๙๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
15. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๗๖๑๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
14. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๖๓๒๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
13. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๙๑๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากรกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
12. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
11. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๔๙๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การเรียกเก็ยค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
10. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๐๙๒๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
9. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๗๔๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณี กฟผ. ขอคัดลอกหรือถ่ายระวางแผนที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศ รายชื่อเจ้าของที่ดิน และราคาประเมินที่ดิน
8. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๗๓๕๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมและลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
7. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๓๗๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งยกเลิกและจำหน่ายรายการบัตรประจำตัวประชาชน
6. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๒๗๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรตามนโยบายของรัฐบาล
5. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๒๗๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๔๓๓๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว๒๐๗๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขอส่งหนังสือปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๒๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การจัดพิมพ์คำขอ สัญญาและบันทึกข้อตกลงด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ