​​​​​​​​​​​​


ซื้อครุภัณฑ์สำนักวาน รวม 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก​  ประจำปี 2565
 

​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 10712 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 10706 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การดพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 8351 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ ​
​​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 8350 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 6325 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 6324 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 3984 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐ​​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 3983 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 3945 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 3944 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 2581 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ​แนวทางการปฏิบัติ​ในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 2207 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ ​​​​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 27094 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ​​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 25260 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 058.2/ว 25259 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ฉบับ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 22487 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 21339 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งหนังสือกระทรวงการคลัง จำนวน 4 ฉบับ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 20648 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ ว 19685 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 19635 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 19513 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื้่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)​​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 18967 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 18216 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 18137 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3​ ฉบับ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 17189 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศุนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณระ กระทรวงการคลัง 
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 16768 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ 
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 16326 ลงวันที่ 11 สิงหาคม เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 รายการ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท. 0508.2/ว 14304 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ขอส่งหนังสือกระทรวงการคลัง จำนวน 3 ฉบับ​
​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 13206 ลงวันที่ 23 มิถุนา​ยน 2564 เรื่องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง​ 
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 12184 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 10821 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 9497 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ​
หนังสือเวียนจังหวัดที่ มท 0508.2/ว 2339 ลงวันที่ 22 เมายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
หนังสือเวียนจังหวัดที่ มท 0508.2/ว 6177 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ​
หนังสือเวียนจังหวัดที่ มท 0508.2/ว 3911 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 3040 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ 
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 2951 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 972 ลงวันทีี่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว28319 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การแก้ไขแบบประกาศและและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯและการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ ​​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.3/ว27952 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งสำนักงานที่ดินเบิกแบบพิมพ์ทรัพย์อิงสิทธิ (ท.ส.1) และ (ท.ส.2)​ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 27815 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว27136 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
​​​หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 26338 ลงวันที่​ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน​​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 25001 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 23873 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ​ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 20791 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ​ ​​​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 19796 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
จำนวน 2 ฉบับ​
 ​
หนังสือเวียนจังหวั​ด ที่ มท ๐๕๐๘.๒/ว ๑๘๒๕๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวม ๓ ฉบับ และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
จำนวน ๑ ฉบับ
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 17024 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน จำนวน  1 ฉบับ​ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 17023 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 5 ฉบับ ​
หนังสือเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 14732 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ฉบับ
​หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม​พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0508/ว 35210 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2546 เรื่อง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สิน​ ​​​
หนังสือที่ กค 0410.3 /ว 218 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน ​​​​
หนังสือ ที่ มท 0716/ ว 29806 ลงวันที่ 30 กันยายน 2545 เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน ​
หนังสือเวียน ที่ มท 0508.3/ ว 11827 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวียนจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการควบคุมการรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ที่ใช้ในราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2546
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการควบคุมการรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ที่ใช้ในราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2546​ ​​​​
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการพิมพ์ การควบคุมรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ และหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุ
​​​​ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. 2560 ข้อ 79
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
​​คำแนะนำ การกรอกแบบสำรวจปริมาณการใช้งานกระดาษต่อเนื่อง กองพัสดุ ปี 2561​
แบบสำรวจเครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ (ช​​นิดหัวเข็ม) และปริมาณการใช้งานกระดาษต่อเนื่อง ​​​​
​ระบบโครงสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) จำนวน 1 ระบบ ​

   - หนังสือเวียนจังหวัด

   - ภาคผนวก ข

   - ภาคผนวก ค

   - ภาคผนวก จ

รูปแบบหลักเขตที่ดิน และรายการประกอบแบบมาตรฐานหลักเขตที่ดิน (ฉบับปรับปรุง) ​
ขออนุมัติใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถื​อ) จำนวน 76 เครื่อง​ สำหรับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ​

   เวียนสำนักงานที่ดินจังหวัด  ​

    - เวียนสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ​

การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (ตามส่วนที่ 2) ครั้งที่ 2 ​
ตัวอย่างและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนัก/กอง/ส.กทม. ดำเนินการ) ​

    ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

    - ตัวอย่างที่ 1 เรื่องการขอซื้อ

    - ตัวอย่างที่ 2 เรื่องการขอจ้าง

    - ตัวอย่างที่ 3 เรื่องการขอความเห็นชอบ​ (จ้างเหมาบริการ) 

    - ตัวอย่างที่ 4 เรื่องขอเช่า

    - ตัวอย่างที่ 5 การขอซื้อ (เบิกจ่ายเล็กน้อย)

    - ตัวอย่าง บันทึกข้อตกลงจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ​​​
คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2839/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน (เกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   1. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ใหม่)

   2. ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่

   3. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ใหม่)​

   - คู่มือการใช้งาน กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

   - วิดี​โอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e GP ตามมาตรา 56(2)(ข) (Youtube)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 262 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน
พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
 ​​
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ ว 0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561​​ มีผลใช้บังคับ​
 ​
พ​ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ​
ส​รุปสาระสำคัญ ​พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560​
สรุปข้อแตกต่าง ร่าง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ กับ ระเบียบฯ 2535
จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดิน กับ บริษัทสามารถคอมเทค จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ สจ 38/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560(ระยะเวลา 3 เดือน)​​
หนังสือเวียน สรุปข้อมูลรายงาน​การทำลายแบบพิ​มพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ที่ มท 0508.3/ว31437 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559​
หนั​งสือเวียน เรื่อง แบบพิมพ์โฉนด​​​ที่ดินสู​​ญหาย ที่ มท 0508.3/ว30637 ลงวันที่ 30 พ​ฤศจิกายน 2559
หนังสือเวียน เรื่อง การจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ให้แก่รถยนต์ราชการ กรมที่ดินทุกคัน และประกันภัยภา​ค สมัครใจ (ประกันชั้น 3) 
แก่รถยนต์ราชการกรมที่ีดิน ที่ มท 0508.3/ว30593 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ​​
แนวทางการปฏิบัติ​ในการจ้างเอก​ชนดำเนินงาน ของกรมที่ดิน​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560​ ​​​
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ในส่วนภูมิภาค
รายละเอียดกล่องรับความคิดเห็น และประมาณราคา​ ห้องน้ำประชาชน แบบมาตรฐานกรมที่ดิน แบบเลขที่ 6-58 ​​​
​​
หนังสือเวียนกองพัสดุ ปี พ.ศ. 2559​​

หนังสือเวียน สรุ​ปข้อมูลรายงาน​การทำลายแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ที่ มท 0508.3/ว31437 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559​​ ​

 หนังสือเวียน เรื่อง แบบพิมพ์โฉนด​​​ที่ดินสู​​ญหาย ที่ มท 0508.3/ว30637 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559​​

- หนังสือเวียน เรื่อง การจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ให้แก่รถยนต์ราชการ กรมที่ดินทุกคัน และประกันภัยภา​คสมัครใจ 
(ประกันชั้น 3) แก่รถยนต์ราชการกรมที่ีดิน ที่ มท ​0508.3/ว30593 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559​
 ​

หนังสือเวียน เรื่อ​ง ​​​กา​รจำหน่ายพั​​​สดุ​​ชำรุด ที่ มท 0508.3/ว28784 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559​ ​

- บันทึกข้อตกลง เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Reference Base Station) เปลี่ยนแปลงแบบเสาเพื่อติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมฯ New!​​

การใช้บริการรับ-ส่งเงินเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝาก (KGS) ประจำปีงบประมาณ 2559   

จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1 ระบบ สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 2) ตามสัญญาเลขที่ สจ35/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558​

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรุ่นจอภาพคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ และปรับลดราคาจ้างติดต้้งเดินสายระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขา เสนา และเอกสารแนบท้าย

           - หนังสือเวียนจังหวัด

   ​​​        - เอกสารแนบท้าย 1

           - เอกสารแนบท้าย 2

           - เอกสารแนบท้าย 3

           - เอกสารแนบท้าย 4

           - เอกสารแนบท้าย 5​​

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวหน้าทีมงานนำเข้าข้อมูลประจำจังหวัด จำนวน 28 คน แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สจ 35/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายชื่อบุคคลากรด้านการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สัญญาเลขที่ สจ 35/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3323/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งช่าติ กรมที่ดิน ​(ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สัญญาเลขที่ สจ 35/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

แผนปฏิบัติงานเพื่อการติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม

 ​​​​​​​