‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

10660
บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /๗๐๙ ลว ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
​หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๔๑๙๒ ลว ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

คู่มือคำแนะนำ และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับประกอบการติดตั้งจุดให้บริการประชาชน ดังนี้

​​1.ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความ "บริการข้อมูลโฉนดที่ดิน ฟรี!" (ขนาด 65x40 ซม.)   >>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<< ​
​​2.​โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน   >>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<< ​ ​
​3.​​แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินฯ ​ ​ >>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<< ​ ​
​4.​​คู่มือ และคำแนะนำต่าง ๆ ประกอบด้วย  
​5.รูปแบบการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ จุดประชาสัมพันธ์   >>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<< ​ ​
(เลือกให้เหมาะสมตามความพร้อมของสำนักงานที่ดิน)
​ ​
​6.​​ไฟล์วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินฯ และคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง ​ ​  >>> ดาวโหลดที่นี่ <<< ​ ​
​โปสเตอร์และแผ่นพับประเอกสารเผยแพร่ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ​

 ๑. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๑๑๓๒๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินทางเว็บไซต์และสามาร์ทโฟน

 ๓. แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินฯ 

     ๓.๑ ดาวน์โหลดภาษาไทย         >> หน้าที่ ๑   หน้าที่ ๒ << 

     ๓.๒ ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ     >> หน้าที่ ๑   หน้าที่ ๒ <<