‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

1301
C. ด้านอำนวยการ
 
          ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
 
          ความรู้ด้านอำนวยการ

  C0213  คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของกรมที่ดิน​
  
C0214  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e-GP)​ (KM ปี 58)
  C0215  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                พ.ศ. 2560​
 (KM ปี 61)​