​​


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมที่ดิน​​​

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมที่ดิน​​

 ​หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี

 ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

คณะกรรมการที่ปรึกษาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

 เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี


 

  กิจกรรมประกาศต่อต้านการทุจริต​​​​