​​​​ThailandStategy.png​​​​

  ​​                 ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

     ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ​​​​​ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ฯ โดยการจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะ

     บรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และกฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

     การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึงด้วย จึงจำเป็นต้องตรพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560​

​      >> เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ​

           ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ จัดโดยสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

           เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ PPT นำเสนอ​

      >> ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน 2561)​

                                        << ย้อนกลับ​​