ที่​รายการ
​๑มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย​
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus)
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network)
​๔การติดตั้งจุดให้บริการประชาชนระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)
(หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๔๑๙๒ ลว ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
​คู่มือแนะนำและสื่อประชาสัมพันธ์ (DOLWMS) (ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๔๑๙๒ ลว ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
​๖รายงานผลโครงการตรวจติดตามงาน (ตามหนังสือเวียน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- สนง. ในพื้นที่ศูนย์ฯ ระยะที่ ๑ แจ้งความประสงค์อบรม
)
​๗การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน (ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๐๔๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- สนง. รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

รายงานปัญหาอุปสรรคการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน (บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๒๗๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

​๙

 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ในสำนักงานที่ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระยะที่ ๒) กรมที่ดิน