​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง (52000)
โทร. 0-5421-7420, 0-5422-8100 โทรสาร 0-5423-1617​  
 เบอร์ มท. (822)28575
E- mail Address :  lampang@dol.go.th

        สถานที่ตั้ง (แผนที่)​​
        ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
        เข​ตพื้นที่รับผิดชอบ        
        อำเภอเมืองและอำเภอแม่เมาะ
        เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
        โทร. 0-5422-8100 ต่อ 6
        หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
        นิติกรรม 1 
        นิติกรรม 1 
        นิติกรรม 1 
        นิติกรรม 2
        นิติกรรม 2 (แบ่งแยก/ออกโฉนด)
        นิติกรรม 2 (มรดก/ใบแทน)
        ห้องสารบบ
        ประชาสัมพันธ์/บัตรคิว
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 11
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 12
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 13
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 15
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 14
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 16
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 17
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 18
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 19
        หัวหน้าฝ่ายรังวัด
        ห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 21
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 22
        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
        ธุรการ 1
        ธุรการ 2
        ธุรการ 3
        งานการเงินและบัญชี
        ​โทร. 0-5421-7420 ต่อ 31
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 0
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 32
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 33
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 34
​        หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
        ห้องเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
​        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 41
        โทร. 0-5421-7420 ต่อ 42
        ​ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
​        โทร. 0-5422-3748